Hospital Infections

عفونت هاي ناشی از فضاي فیزیکی:

وجود کاشی و سرامیک با هر اندازه و نوع از مهمترین عوامل ایجاد عفونت در اتاق هاي عمل می باشد و این امر کشور هاي اروپایی را بر آن داشت تا وجود هر نوع مصالح سنتی را از سالیان گذشته براي بازسازي و ساخت اتاق هاي عمل ممنوع نمایند. این در حالیست که کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس (GCC) شامل عربستان، کویت، قطر، امارات، عمان و عراق ساخت اتاق عمل و فضاهای مهم و ویژه درمانی با مصاحی مانند کناف و همچنین مصالح سنتی را ممنوع نمایند و حتی در کشور عراق ، دستور تخریب اتاق هاي عمل تازه ساخته شده (توسط ایرانیان) در نجف را به دلیل ممنوعیت استفاده از کاشی بدهند.

          

 

 

 

 

راه حل پیشنهادي به روز  وزارت محترم بهداشت در کتب استاندارد برنامه ریزي و طراحی بیمارستان ایمن ، استفاده از تکنولوژي ساخت پیشرفته فضاهاي درمانی و استفاده از  پانل استیل و الزام سطوح آنتی باکتریال ، می باشد. این تکنولوژي بیش از 40 سال در دنیا استفاده و بکار گرفته شده و در سالهاي اخیر به الزام تبدیل شده است. پس از اجراي اتاق هاي عمل فاز 2 بیمارستان رضوي مشهد و همکاري با کمپانی آلمانی مبدع این روش (کمپانی HT) ، ما را بر آن داشت تا با انتقال دانش و تکنولوژي و بهبود نقاط ضعف آنها، هزینه هاي بسیار گزاف مهندسی اروپایی، حمل، نصب و تعرفه هاي بالاي گمرکی، هزینه نهایی این محصول را با یک-چهارم هزینه کمپانی آلمانی در ایران و با تکنولوژي 100 % ساخت داخل به انجام برسانیم و از خروج ارز از کشور جلوگیري نماییم.